Unia Europejska

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

Logo programu Przekraczamy Granice

2018

Projekt „Złote książki w górach i miastach” realizowany będzie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2018 w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A 2014-2020 Republika Czeska-Polska. 

Projekt pt. “Złote książki w górach i miastach” ma za zadnie integrować i aktywizować społeczność pogranicza w ramach wspólnego uczestnictwa w spotkaniach autorskich, warsztatach i w wystawie. Wydarzenie będzie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu i Městská knihovna w Zlaté Hory na terenie dwóch miast. Zadanie wspiera współpracę między instytucjami, ludnością pogranicza, przełamywanie barier językowych oraz umożliwia wzajemne poznanie historii, tradycji i kultury. Projekt realizowany będzie przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z partnerem czeskim Zlaté Hory i Městská knihovna Zlaté Hory w okresie od marca do czerwca 2018 r. 

Całkowita wartość zadania wynosi 17 564,00 EUR, z czego 10% stanowi wkład własny biblioteki. 

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

2014

"Fantastycznie z literaturą. Integracja poprzez słowo" to projekt, który realizowany będzie przez bibliotekę w roku 2014 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.

Projekt "Fantastycznie z literaturą. Integracja poprzez słowo“ ma za zadanie zbliżać społeczność polsko-czeskiego pogranicza poprzez książkę i wartości w niej zawarte zgodnie z zasadą od poznania do zrozumienia, która jest podstawą otwartego współistnienia sąsiadujących ze sobą narodów.

Projekt  realizowany będzie przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z partnerem czeskim Mateska  Knihovna w Prerovie w okresie od stycznia do listopada 2014 r.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy miast  Kędzierzyna-Koźla i Przerowa, w różnym wieku (dorośli, młodzież, ludzie starsi). Wśród zaplanowanych działań zaproponujemy mieszkańcom pogranicza szereg spotkań z pisarzami i tłumaczami polskiej i czeskiej literatury fantasy (i nie tylko), konferencję i wystawy, a dla najmłodszych uczestników zorganizujemy konkurs plastyczny, którego zwycięzcy pojadą na dwudniową wycieczkę do Pragi lub Warszawy.

Całkowita wartość zadania wynosi 10 515 EUR, z czego 5% stanowi wkład własny biblioteki.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

2012

„Historia zamknięta w fotografii - miasta ponad granicami”, to projekt, który realizowany będzie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu przy współpracy biblioteki w czeskim Przerowie do końca października 2012r. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE. Całkowita wartość projektu to 20 185,00 €, wartość dofinansowania z EFRR 17 157,25 €.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczności pogranicza m.in. poprzez organizację spotkań i odczytów z historykami, znawcami przedmiotu oraz wspólnemu konkursowi „Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov”.
Realizacja projektu opierać się będzie na organizacji:

  • konkursu pt. „Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov”. Przedmiotem konkursu będzie dotarcie do ciekawych zdjęć z albumów prywatnych mieszkańców obu miast, prezentujących miejsca, ludzi, związane z nimi wydarzenia sprzed roku 1990. Akcja zbierania fotografii przeprowadzona będzie przez obie współpracujące biblioteki. Oryginały zdjęć po zeskanowaniu zwrócone zostaną właścicielom, a ich kopie po obróbce komputerowej zamieszczone zostaną w internetowej galerii. Każdy z partnerów projektu na etapie lokalnym powoła jury konkursowe, które wyłoni najlepsze zdjęcia, a te z kolei poddane zostaną wspólnej ocenie przez polsko-czeską komisję. Planuje się przyznanie nagród i wyróżnień w dwóch kategoriach: miejsca i ludzie. Ponadto, internauci z obu krajów będą mogli wybrać swoje zdjęcia. Właściciele najlepszych otrzymają upominki.
  • spotkań i odczytów z historykami, znawcami historii Śląska i Moraw. Działania te będą skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych i mają za zadanie pokazać historię, kulturę i życie społeczno-gospodarcze regionu, jak również zwrócić uwagę na wpływy czeskie na język i kulturę Śląska. Z młodzieżą czeską spotkają się historycy i naukowcy z Polski, natomiast wykłady dla uczniów z Polski przeprowadzą czescy historycy, którzy opowiedzą o historii Przerowa
  • opracowania i wydania polsko-czeskiej pokonkursowej publikacji w której znajdą się najlepsze zdjęcia wyłonione w konkursie 
  • imprez finałowych w Polsce i Czechach podsumowujących konkurs, podczas, których wręczone zostaną upominki, pokazana pokonkursowa wystawa oraz odbędzie się promocja wydanej książki
  • realizacji filmu dokumentującego projekt

Imprezy finałowe w Polsce i Czechach będą działaniami kończącymi projekt, natomiast wieloletnimi efektami po jego realizacji będzie wspomniany film oraz pokonkursowa książka. Natomiast pierwszym działaniem inaugurującym projekt w Polsce i Czechach jest konkurs „PORTRET MIAST – Kędzierzyn-Koźle - Přerov”, skierowany do wszystkich mieszkańców, którzy posiadają ciekawe i wartościowe zdjęcia sprzed 1990 r. prezentujące miejsca, ludzi i związane z nimi wydarzenia.

2010

Projekt "Bajka na każdy czas. Integracja społeczności pogranicza poprzez promocję literatury" zrealizowano w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, PRZEKRACZAMY GRANICE.
Projekt był realizowany we współpracy z biblioteką w czeskim Przerowie w okresie od stycznia do października 2010. Uczestniczyło w nim ok. 6 093 osób.
Projekt rozpoczął się konkursem na plastyczną interpretację wybranej bajki pt. "Z BAJKĄ PRZEZ CAŁY ROK" / "S POHÁDKOU PO CELÝ ROK". Dzieci polskie ilustrowały bajki czeskie, natomiast dzieci z Czech - bajki polskie. Na konkurs wpłynęło 620 prac. Nagrodzono 24 osoby, a 26 wyróżniono. Z nagrodzonych prac stworzono bajkowy kalendarz, a wszyscy laureaci konkursu pojechali na wycieczkę do Jiczyna.
W ramach projektu zorganizowano 58 różnorodnych imprez, w tym: konkurs plastyczny; 6 warsztatów bajkowych (oraz plener bajkowy na Górze Św. Anny); malowanie bajkowego muru; 8 wystaw; 2 konferencje prasowe; konferencję naukową; galę finałową konkursu plastycznego; 2 imprezy promocyjne bajkowgo kalendarza, wycieczkę i 33 spotkania z autorami, tłumaczami, ilustratorami.
Dzieci czeskie spotkały się m.in. z Beatą Ostrowicką i tłumaczkami jej książki - Agnieszką Buchtovą i Renatą Putzlacher; Elizą Piotrowską i tłumaczem Pawłem Weigelem; Karoliną Kusek i tłumaczką Lydią Romanską; pisarzami Grzegorzem Kasdepke, Kazimierzem Szymeczko, Arkadiuszem Niemirskim; ilustratorkami Joanną Zagner – Kołat i Małgorzatą Flis.
W Kędzierzynie-Koźlu gościliśmy m.in.: Ivonę Brezinową oraz tłumaczkę i ilustratorkę jej książki Marię Marjańską–Czernik i Justynę Mahboob; Violę Fischerovą i Dorotę Dobrew.
Kolejna impreza, o której wypada wspomnieć to wspólne polsko-czeskie bajkowe warsztaty plastyczno-teatralne na Górze Św. Anny, gdzie dzieci pod kierunkiem plastyków i aktorów wykonały scenografię oraz przygotowały przedstawienie ZNAMY SIĘ BO CZYTAMY / ZNÁME SE, PROTOŽE ČTEME.
W ramach projektu odbyły się m.in.:

  • plenerowa gala w kędzierzyńsko-kozielskim parku, 
  • wernisaże wystaw: fotografii Jiczyn- miasto bajki i „W sąsiednich kadrach. Polacy i Czesi o sobie w komiksie; 
  • konferencja naukowa pt. Jaka literatura - pytanie o rolę i funkcję literatury dla dzieci, która była okazją do poznania nowych książek polskiej i czeskiej literatury.

Końcowym efektem projektu było wydanie polsko-czeskiego, bajkowego kalendarza na rok 2011, który poprzez zamieszczenie cytatów z ilustrowanych książek i pięknych prac wykonanych przez dzieci zachęcał do czytania. Główny cel projektu, którym było poszerzanie współpracy na polsko – czeskim pograniczu został osiągnięty dzięki organizacji wielu różnorodnych imprez, sprzyjających wzajemnej zabawie i poznaniu.
Całkowity koszt projektu wyniósł 32 964 euro w tym udział własny biblioteki stanowił 5 % całości.

2007-2008

Dzięki realizacji projektu "Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3, Rozwój lokalny ZPORR-u 2004-2006 - rozbudowano i zmodernizowano Filię nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej. W wyniku przebudowy pomieszczeń usługowych położonych w sąsiedztwie biblioteki i modernizacji istniejących, uzyskano funkcjonalny i nowoczesny lokal o powierzchni ponad 800 m2, dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Biblioteka wyposażona została w estetyczne i nowoczesne meble, 27 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu, sprzęt nagłośnieniowy i wystawienniczy. Realizacja projektu pozwoliła na uatrakcyjnienie oferty skierowanej do mieszkańców miasta. Nowopowstała kawiarenka komputerowa wyposażona w 16 stanowisk komputerowych, umożliwia korzystanie z zasobów Internetu wszystkim zainteresowanym, w tym także osobom z dysfunkcją wzroku.

Na wszystkich komputerach zainstalowany jest program operacyjny Windows XP oraz pakiet Microsoft Office 2007 ( umożliwiający pracę z m.in. z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym czy programem do tworzenia prezentacji multimedialnych). Komputery posiadają stację dyskietek oraz nagrywarki DVD. Na jednym ze stanowisk można dodatkowo skorzystać z kamery internetowej oraz słuchawek z mikrofonem. Komputery zabezpieczone są przed szkodliwymi treściami programem filtrującym Beniamin. Istnieje dodatkowo możliwość wydruku oraz kserowania materiałów.

Dla osób z dysfunkcją wzroku przeznaczone są 2 stanowiska komputerowe posiadające dodatkowo program udźwiękawiający środowisko Windows (tzw. screen reader ) Windows - Eyes, który odczytuje zawartość ekranu. Dźwięk również można odtwarzać poprzez słuchawki. Specjalne urządzenie, tzw. Auto- Lektor pozwala ponadto na odtwarzanie pisma drukowanego głosem syntetycznym.

Obok dostępu do komputerów osoby odwiedzające Kawiarenkę mogą skorzystać ze zbiorów tzw. książki mówionej. Są to książki w wersji dźwiękowej, bądź na kasetach magnetofonowych, bądź na płytach CD. To forma zbiorów adresowana głównie do osób niedowidzących cieszy się coraz większą popularnością, głównie wśród młodzieży. Sprzęt nagłaśniający w Kawiarence (wieża, odtwarzacz CD ) umożliwia każdorazowo sprawdzenie jakości i treści nagrania.

Wypożyczalnia książek, oddział dla dzieci oraz czytelnia zyskały dodatkową powierzchnię. Przystosowano piwnice do celów magazynowych. Czytelnicy mogą na miejscu korzystać z katalogów komputerowych i przeszukiwać biblioteczne bazy danych w systemie PROLIB M 21 i SOWA 2, a także mają do dyspozycji dostęp do zasobów Internetu i programów działających w bibliotece (Windows XP oraz pakiet Microsoft Office 2007).

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.599,663,14; w tym dofinansowanie ZPORR 607.601,84 PLN; wydatki budżetu państwa 60.760,19; a 532.283,91 to wkład własny Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Biblioteka działa w zmodernizowanym lokalu od lipca bieżącego roku i cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców miasta, ale o jej dostępności i atrakcyjności, świadczyć będzie oferta skierowana do lokalnej społeczności.
Aby była jak najlepsza!

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing