Konkurs dla młodzieży "Zacznij czytać!"

plakat-Konkurs dla młodzieży "Zacznij czytać!"   do 16 października 2015

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy Kędzierzyn-Koźle do udziału w konkursie "Zacznij czytać!". Szczegóły w regulaminie.

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu

„Zacznij czytać!”

 

         I.            Organizator
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

       II.            Uczestnicy
-         Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy Kędzierzyn-Koźle.
-         Prace muszą być wykonywane indywidualnie.
-         Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA (Załącznik nr 1).
-         Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie po wypełnieniu ZGODY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH (Załącznik nr 2).
-         W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.

     III.            Cel konkursu
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Jesień literacka w Kędzierzynie-Koźlu”. Jego celem jest aktywne włączenie młodzieży w promocję czytelnictwa.

     IV.            Czas trwania konkursu
Okres nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się w dniu 4 września 2015 r. i trwa do 16 października 2015 r.

       V.            Przedmiot i forma prac konkursowych
Przedmiotem konkursu są prace mające służyć promocji czytelnictwa stworzone w trzech kategoriach:

a)       filmowy zwiastun książki – film o długości do 3 minut,
b)      plakat wykonany w technice grafiki komputerowej -  w formacie JPG, PNG lub PDF o wielkości do 6 MB;
c)       zdjęcie w formie sleeveface z okładką książki -  w formacie JPG, o wielkości do 6 MB.

     VI.            Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace w każdej kategorii.

3. Prace należy dostarczyć razem z wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIA (Załącznik nr 1) oraz w przypadku osób niepełnoletnich ZGODĄ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH (Załącznik nr 2).

4. Sposoby dostarczenia prac konkursowych:

-  w wersji elektronicznej - mailowo na adres promocja@mbpkk.pl wraz z zeskanowanymi załącznikami;

-  lub nagrane na płycie DVD, z wydrukowanymi i podpisanymi załącznikami można składać osobiście lub przesyłać drogą pocztową na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Filmy można przesyłać jedynie nagrane na płycie DVD.

5. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena organizatora.

6. KARTA ZGŁOSZENIA powinna być wypełniona w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w konkursie nadesłanego zgłoszenia.

7. Złożenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, a tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie oraz, iż zgłoszona do konkursu praca jest autorstwa uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich.

8. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich prac na rzecz organizatora na następujących polach eksploatacji:

-   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną;
-   w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawienie;
-   jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów;
-   wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na stronie internetowej www.mbpkk.pl oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych organizatora.

9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu.

   VII.            Ocena prac biorących udział w konkursie

1. Jury powołane przez organizatora wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria wyboru:
-        Zgodność z celem konkursu, jakim jest promowanie czytelnictwa;
-        Walory estetyczne pracy;
-        Oryginalność ujęcia.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w październiku 2015 r.
4. Decyzje Jury konkursu są ostateczne.

 VIII.            Nagrody w konkursie.

 1. Nagrody przewidziane w konkursie to wartościowe nagrody rzeczowe – po jednej w każdej kategorii oraz wyróżnienia książkowe.
 2. Wybrane przez jury prace zostaną umieszczone na stronie biblioteki oraz Facebooku, plakaty wydrukowane i umieszczone w przestrzeni miejskiej, a filmy opublikowane na profilu biblioteki w serwisie YouTube.
 3. Jury ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 5. Nagrody zostaną przekazane laureatom konkursu podczas podsumowania projektu w dniu 17 listopada 2015.

     IX.            Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika KARTY ZGŁOSZENIA z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

       X.            Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.mbpkk.pl.
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w konkursie, ani za wykorzystywanie przez organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
 3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w konkursie.

Sekretariat konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna

Dział Instrukcyjno-Promocyjny

Tel. 77 482 37 80 wew. 29

E-mail: promocja@mbpkk.pl

 

 

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

  inne Jesień literacka w Kędzierzynie-Koźlu

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing